ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือส่ง-ร
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567
ที่-ศธ-04140-ว1396
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา Online ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 22 มีนาคม 2567
1709619564x11909_1_pages-to-jpg-0001
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาจีนของครูสอนภาษาจีนชาวไทย
ที่-ศธ-04140-ว1192ดาวน์โหลด
173879
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการ ในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่-ศธ-04140-ว1187ดาวน์โหลด
173874
ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
ที่-ศธ-04140-ว1184ดาวน์โหลด
172731
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ 
ที่-ศธ-04140-ว1188ดาวน์โหลด

ผลการประเมินเขตพื้นที่บริการ

จดหมายข่าว

ผลงานที่เป็นนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

เอกสารดาวน์โหลด

ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุมภายใน และขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง สพป.ศก.3